Algemene Voorwaarden

1.Definities

VAN AGGELE JURISTEN: Maatschap, gevestigd te Weesp, aan de Heemraadweg 102, 1382 GV, hierna te noemen AFK.

Cliënt: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met VAN AGGELE JURISTEN een overeenkomst van opdracht aangaat, hierna: Opdrachtgever.

2.Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verricht door VAN AGGELE JURISTEN tenzij voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen. Mochten één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

3.Aard van dienstverlening

De werkzaamheden die VAN AGGELE JURISTEN voor opdrachtgever verricht, wordt ook wel juridische bijstand genoemd. Dit houdt in dat VAN AGGELE JURISTEN de schade van opdrachtgever tracht te verhalen op de aansprakelijke partij. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de rechter om een oordeel te vragen, dan zal VAN AGGELE JURISTEN de overdracht van het dossier naar een advocaat begeleiden.

4.Informatieverstrekking

Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens waarvan VAN AGGELE JURISTEN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de buitengerechtelijke juridische bijstand, tijdig aan VAN AGGELE JURISTEN te worden verstrekt.

5.Inschakeling van derden

VAN AGGELE JURISTEN is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht een niet tot haar organisatie behorende derde in te schakelen. VAN AGGELE JURISTEN zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk tevoren met opdrachtgever overleg voeren. VAN AGGELE JURISTEN is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derde. VAN AGGELE JURISTEN is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

6.Aansprakelijkheid

VAN AGGELE JURISTEN is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat VAN AGGELE JURISTEN is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Iedere aansprakelijkheid van VAN AGGELE JURISTEN ten opzichte van opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat door beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van VAN AGGELE JURISTEN wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van VAN AGGELE JURISTEN beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, en bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

7.Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart VAN AGGELE JURISTEN tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit door JA voor opdrachtgever verrichtte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van VAN AGGELE JURISTEN.

8.De kosten van juridische bijstand

De kosten, ook wel buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand genoemd, worden door VAN AGGELE JURISTEN verhaald op de aansprakelijke wederpartij. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de schade. Dit is in de wet geregeld. VAN AGGELE JURISTEN kan deze kosten, als professioneel belangenbehartiger, als afzonderlijke schadepost - dus boven op de schade van opdrachtgever

- bij de wederpartij vorderen. De verhaalde kosten komen toe aan VAN AGGELE JURISTEN. Mocht opdrachtgever zelf ten dele schuldig zijn, dan is de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in de regel slechts verplicht deze kosten te betalen naar verhouding van het eigen aandeel in de schuld. De resterende kosten komen voor rekening van opdrachtgever, echter met een maximum van 15% van het verhaalde schadebedrag.

9.Afwijking artikel 8 algemene voorwaarden

Slechts schriftelijk kan worden afgeweken van artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, of indien zowel voor de opdrachtgever als VAN AGGELE JURISTEN vaststaat dat die afwijking is overeengekomen. Indien een afwijking mondeling is overeengekomen, zullen de opdrachtgever en VAN AGGELE JURISTEN onverwijld tot schriftelijke vastlegging van die afwijking overgaan.

10.Betaling en incassokosten

Betaling van de kosten van juridische bijstand dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Blijft opdrachtgever in gebreke bij de tijdige betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd is. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.Beëindiging

Betaling van de kosten van juridische bijstand dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Blijft opdrachtgever in gebreke bij de tijdige betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

In geval opdrachtgever in verzuim is, dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

• Voor zover opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals bepaald is in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning, door opdrachtnemer wordt voldaan.

• Voor zover opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is opdrachtgever bij verzuim - in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten - een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd is. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

12.Archivering

Door VAN AGGELE JURISTEN gesloten dossiers worden gedurende 15 jaar bewaard. Daarna zullen het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

13.Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en VAN AGGELE JURISTEN is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.