Algemene informatie bezwaarschriften

Niet alle beslissingen zijn besluiten waartegen u bezwaar kunt maken. Of het kan, staat in de wet. Het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen dient u van de mogelijkheden op de hoogte te stellen. Veelal staat er in de brief waarin de beslissing is opgenomen de mogelijkheden tot bezwaar.

Tegen wetten of beleidsregels kan geen bezwaar worden gemaakt. Bezwaar is doorgaans wel mogelijk tegen een besluit in een concreet, individueel geval. Dit wordt ook wel een beschikking genoemd. Voorbeelden zijn:

  • het weigeren van een vergunning of subsidie.
  • het opleggen van een boete
Wilt u een bezwaar maken?    Laat uw bezwaar opstellen voor slechts € 47,50.

Bouw in de buurt: dat wil ik niet!
Er zijn plannen om in de buurt van uw woning of bedrijf te bouwen. U heeft bezwaar tegen deze bouw of andere ontwikkelingen. De gemeente heeft een omgevingsvergunning of bouwvergunning verleend of is van plan medewerking te verlenen. U zoekt daarom hulp bij het schrijven van een bezwaarschrift of een beroepschrift tegen een bouwvergunning, omgevingsvergunning, bestemmingsplan of projectplan.

Niet eens met de handhaving
De gemeente vindt dat u de wet overtreedt en eist daarom in een brief dat u afbreekt wat in strijd met de regels is gebouwd. Doet u dat niet dan moet u een forse dwangsom aan de gemeente betalen. Of: U moet van de gemeente om dezelfde reden bewoning staken of stoppen met ander gebruik op uw perceel.

U bent het niet eens met een besluit van de gemeente. Maar weet niet of u zelf wel alle goede (juridische) argumenten heeft voor een succesvol bezwaar of beroep. Schakel ons in en uw kansen stijgen enorm. U staat dan veel sterker richting de gemeente.

Verkeersboetes
Als u in het verkeer de regels overtreedt, kunt u daarvoor een boete opgelegd krijgen. Voor niet zware overtredingen hoeft u niet voor de rechter voor te komen, maar zult u van de Officier van Justitie een schikkingsvoorstel ontvangen. Indien u het daarmee niet eens bent kunt u in bezwaar treden en aan de Officier van Justitie verzoeken om vernietiging van de opgelegde geldboete.

Naast het overtreden van regels kunt u het ook niet eens zijn met een besluit dat is genomen door bijvoorbeeld uw gemeente. Het is mogelijk om tegen het genomen besluit binnen zes (6) weken in bezwaar te gaan en te verzoeken om over te gaan tot een ander besluit.

Voor alle overheidsinstellingen geldt dat er een bezwaartermijn rust op de genomen beslissingen. De overheidsinstelling is verplicht u over dit bezwaartermijn te informeren in de brief waarin het besluit genoemd staat.

Onze diensten
Er kan sprake zijn van een parkeerboete die u heeft ontvangen, een verkeersboete van het CJIB of een aanslag voor een waterschapsbelasting waar u het niet mee eens bent en u wilt graag in bezwaar gaan.

Wij helpen u graag in onder andere de volgende situaties:

  • Bezwaar tegen verkeersboete van het CJIB, ongeacht hoogte van het bedrag.
  • Bezwaar tegen parkeerboete in uw gemeente.
  • Bezwaar tegen aanslagen, zoals van de gemeente en het Waterschap.