Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 krijgt u bij ontslag een financiële vergoeding, de zogenaamde transitievergoeding. Voorwaarde om voor deze vergoeding in aanmerking te komen is dat u 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Het is daarbij niet van belang of u een vast contract heeft gehad of bepaalde tijd contracten. De transitievergoeding is bedoeld om u bijvoorbeeld om te scholen of een korte periode tussen de huidige en een andere baan te overbruggen.

Hoogte transitievergoeding
De hoogte van de transitievergoeding als u wordt ontslagen wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal één bruto jaarsalaris of maximaal € 75.000 bruto. Per 1 januari 2016 is door indexering de maximale vergoeding verhoogd naar € 76.000 bruto.

Geen recht op een transitievergoeding
In de volgende gevallen heeft u geen recht op een transitievergoeding:

  • u bent korter dan 2 jaar in dienst geweest;
  • u bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf;
  • bij uw ontslag bent u nog geen 18 jaar en u heeft gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
  • u bent ontslagen omdat u de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • uw werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;
  • in uw cao is een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding opgenomen;
  • als u een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd).

Uiteraard is het mogelijk dat er uitzondering op bovenstaande situaties zijn omdat er van een bijzondere bepaling sprake is.

Ernstige verwijtbaarheid werkgever
Is uw ontslag ernstig te verwijten aan uw werkgever, dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding. Bent u korter dan 2 jaar in dienst geweest bij uw werkgever? Dan maakt u geen aanspraak op een transitievergoeding bij ontslag maar is het wel mogelijk om aanspraak te maken op de aanvullende vergoeding.

Beëindigen arbeidsovereenkomst
Er zijn twee mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst voortijdig te beëindigen, namelijk een opzegging of een ontbinding.

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen, welke niet conform de bepalingen in het arbeidscontract kan worden opgezegd, dan dient de werkgever een verzoek in te dienen bij het UWV. Het UWV zal dan bepalen of de opzegging rechtmatig is en in werking zal treden.

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wilt ontbinden, zal hij een verzoek in moeten dienen bij de kantonrechter.

Een contract dat een bepaalde tijd heeft en waarin een einddatum wordt genoemd danwel niet verlengd wordt, zal van rechtswege eindigen. Hiervoor hoeft dus geen toestemming aan het UWV of de kantonrechter gevraagd te worden.